Real Time Analytics
Блог

20.06.2017 - Вижте новите ни продукти от български производители !

 

19.10.2017 - Знаете ли че: Био продуктите са със специално лого, т.нар. „Европейско листо“. Този символ носи послания за обединението на Европа, природата и устойчивостта. Логото за биологично производство в рамките на ЕС гарантира, че продуктът е произведен в пълно съответствие с изискванията на Регламент на Комисията (ЕС) 271/2010 от март 2010 г.

Изискванията за производство на биологично вино са описани в регламентите (ЕC) 834/2007 и (ЕC) 889/2008,
изменени с Регламент (ЕС) № 203/2012 

 

12.06.2018 -

                                                                           О Б Я В А

                                                  до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

                                                          ИВАНКА БЛАГОЕВА ЕНЧЕВА

                                  адрес общ. Пазарджик, с. Сарая, ул. Тридесета, № 75

                                                                     съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: Изграждане на малък цех за производство и бутилиране на нискоалкохолната напитка бира в УПИ XII-5 в кв.14 по плана на село Сарая.  

За контакти: Васил Благоев Енчев, адрес общ. Пазарджик, с. Сарая, ул. Тридесета, № 75, тел 0899856860

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, Пазарджик, 4400; П.К. 220, ул. "Генерал Гурко"№3, ет.4, e-mail: riewpz@riewpz.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС